Privacyverklaring

Innopta respecteert de privacy van haar klanten, mogelijk nieuwe klanten, derden die in relatie staan tot de klant, zakelijke relaties en personen die hun gegevens invullen op de website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Innopta, gevestigd te Amersfoort, Kvk-nummer: 84017198.

De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Innopta. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Innopta verwerkt van klanten, mogelijk nieuwe klanten, zakelijke relaties en personen die hun gegevens invullen op de website de volgende categorieën persoonsgegevens:
  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer(s)
  • Handtekening
  • IP-adres
  Innopta verzamelt van derden die in relatie staan tot de klant mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens:
  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer(s)
  • Handtekening
  • IP-adres
  • BSN
  • Geboortedatum/leeftijd
  • Geboorteplaats
  • Gegevens betreffende gezondheid
  • Gegevens betreffende werk, zoals salaris, functie etc.
  • Opleiding(sniveau)

Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • een betere dienstverlening;
 • het onderhouden van relaties;
 • het doen van aanbiedingen;
 • het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het financieel en administratief afhandelen van overeenkomsten;
 • het leveren van onze dienstverlening;
 • marketingdoeleinden;

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens maakt Innopta geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@innopta.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Innopta heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Commerciele aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Innopta, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@innopta.nl.

Bewaartermijn gegevens

Innopta bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Innopta verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Innopta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innopta.nl.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Innopta is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Contact

Voor verzoeken, vragen, feedback of meer informatie, kunt u zich richten tot: Innopta, info@innopta.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 3 juni 2022 tot nader order.